Svenska Historiska Föreningen

Svenska Historiska Föreningen är en ideell förening grundad 1880 för att främja historisk forskning och utbreda intresset för historia i Sverige. Föreningen publicerar vetenskapliga tidskrifter, arrangerar återkommande vetenskapliga konferenser, representerar svenska historiker i internationella sammanhang och verkar för att stärka historievetenskapens frihet, kvalitet och betydelse i samhället. Föreningen är centralorgan för de vetenskapliga disciplinerna historia och ekonomisk historia i Sverige, men bland medlemmarna finns också många studenter, lärare och forskare från andra discipliner liksom historieintresserade människor i allmänhet.

Sedan 1881 ger föreningen ut Historisk tidskrift, som utkommer med fyra nummer per år och är den viktigaste svenska vetenskapliga tidskriften för ämnena historia och ekonomisk historia i Sverige.Tillsammans med sina nordiska systerföreningar ger Svenska Historiska Föreningen dessutom ut den internationellt ledande tidskriften om nordisk historia, Scandinavian Journal of History, som utkommer med fem nummer per år.

Sedan 1999 arrangerar Svenska Historiska Föreningen i samarbete med olika svenska lärosäten återkommande Svenska historikermöten, som under tre dagar samlar flertalet professionella historiker i Sverige. Föreningen är också medarrangör för de återkommande Nordiska historikemötena, som normalt hålls vart femte år och cirkulerar mellan olika lärosäten i Norden. År 2015 tog Svenska Historiska Föreningen initiativ till bildandet av Nordic History Studies Association för att stärka det nordiska samarbetet, bland annat i samband med de återkommande världshistorikerkongresserna.

Svenska Historiska Föreningen ansvarar för e-postlistan HISTORIA, som förmedlar information av intresse för svensk historievetenskap och genom sin webbplats tillhandahåller föreningen resurser för historisk forskning, däribland databasen Dokhist, samt publicerar nyheter, fördjupning och debatt av historievetenskapligt intresse. På webbplatsen finns även ett kalendarium för händelser av intresse för föreningens medlemmar. Svenska Historiska Förenings ordförande är tillika ordförande för Sveriges största pris i historia, Stora historiepriset, som sedan 1994 delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd. Föreningen fungerar också som remissinstans i frågor som rör historisk vetenskap, utbildning och den historiska vetenskapens roll i samhället. Svenska Historiska Föreningen är medlem i Den internationella historievetenskapliga kommittén och representerar därigenom svenska historiker internationellt. Föreningen är också medlem av De Svenska Historiedagarna och medverkar ofta med programpunkter på de årliga historiedagarna, som i stor utsträckning vänder sig till historielärare, företrädare för arkiv och museer samt den historieintresserade allmänheten.

Föreningens verksamhet finansieras till största delen av medlemsavgifter och genom att som medlem stödjer du historievetenskapens röst i samhället och bidrar till att sprida intresset för historia i samhället.

För en kort historik över Svenska Historiska Föreningens bildande, se Lars M. Anderssons redaktörsord i Historisk tidskrift 125:1 (2005).

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson