Stadgar för Svenska Historiska Föreningen

Antagna vid föreningens årsmöte den 26 maj 2016

§1

Svenska Historiska Föreningen är en sammanslutning av de historiska studiernas idkare och vänner. Den har till ändamål att främja historisk forskning och historiskt studium samt att utbreda intresset för historia.


I enlighet med sitt ändamål utger föreningen årligen Historisk tidskrift och är tillsammans med sina nordiska systerorganisationer huvudman för Scandinavian Journal of History. I mån av tillgångar ger föreningen också ut andra skrifter om historia. Föreningen representerar svenska historiker i Comité International des Sciences Historiques, delar ansvar för Nordiska historikermötet samt har huvudmannaskap för Svenska historikermötet.

§2

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till den 31 december.

§3

Medlem av föreningen är var och en, som erlägger fastställd årsavgift. För den som studerar vid universitet eller högskola kan årsmötet fastställa lägre årsavgift. Enligt tidigare bestämmelser antagen ständig medlem är befriad från sin skyldighet att erlägga årsavgift.

Historisk tidskrift är föreningens medlemstidning och tillställes utan särskild prenumerationskostnad varje medlem av föreningen. Fysisk eller juridisk person som inte är medlem i föreningen har möjlighet att prenumerera på Historisk tidskrift.

§4

Föreningsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsmöte är endera årsmöte eller extra föreningsmöte.


Varje medlem äger vid föreningsmöte en röst. Beslut fattas med i §14 angivet undantag med enkel majoritet och, då så särskilt begäres, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, vilket i sådant fall avgöres genom lottning.

§5

Årsmöte skall hållas årligen under första halvåret. Årsmötet utlyses genom personlig kallelse till medlemmarna minst tre veckor före dess avhållande.


Årsmötet skall förrätta stadgeenliga val, höra styrelsens verksamhetsberättelse, fastställa balansräkning, fatta beslut i anledning av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, avgöra fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställa årsavgifter samt antaga eller förkasta förslag om stadgeändring.

§6

Föreningens valberedning väljes av årsmötet för två år. Den utgöres av tre personer av vilka en, som är sammankallande, skall vara ledamot av styrelsen.


Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet framlägga förslag till de val, som skall förrättas vid årsmötet.

§7

Mellan årsmötena äger styrelsen rätt att genom personlig kallelse till medlemmarna utlysa extra föreningsmöte. Mötet kan besluta endast i de frågor för vilka det sammankallats.

§8

Föreningen leds av en styrelse bestående av minst tolv och som mest femton personer. Styrelseledamöterna måste vara medlemmar i föreningen. Styrelsens ledamöter väljs av årsmötet för en period om tre år, på så sätt att hela styrelsen inte byts ut samtidigt. Till ledamot av styrelsen kan en person väljas och omväljas högst tre perioder i följd; denna begränsning gäller dock ej vid val av skattmästare. Årsmötet väljer ordförande och skattmästare. Val och omval av ordförande kan ske utan hänsyn till under hur lång tid vederbörande vid valtillfället kan ha varit annan ledamot av styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen utser föreningens representanter i CISH och i andra kommittéer. Styrelsen kan välja att adjungera lämpliga personer till styrelsen. Redaktören för Historisk tidskrift är per automatik adjungerad i styrelsen. Alla styrelseledamöter ska delta aktivt i föreningens arbete.

§9

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så begär. Den är beslutsför, då minst sex ledamöter är närvarande. Vid omröstningar äger ordföranden utslagsröst.


Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i enlighet med de allmänna riktlinjer, som föreningsmötet beslutat. Styrelsen fastställer föredragningslista samt tid och plats för årsmöte och extra föreningsmöte. Styrelsen anställer redaktör för Historisk tidskrift samt kanslipersonal.

§10

Ordföranden åligger att leda förhandlingarna vid föreningsmöte samt att sammankalla styrelsen, leda dess förhandlingar och se till att beslut verkställs. Ordförande har också arbetsgivaransvar för de personer som anställs av föreningen.

§11

Sekreteraren åligger att föra protokoll vid föreningsmöte samt vid styrelsesammanträde. Protokoll från föreningsmöte skall justeras av mötets ordförande jämte en medlem, som utses av mötet. Protokoll från styrelsesammanträde justeras av ordföranden.


Sekreteraren åligger vidare att föra matrikel över föreningens medlemmar, utforma förslag till styrelsens verksamhetsberättelse, ombesörja erforderlig brevväxling och förvara sådana föreningens tillhörigheter, som inte ligger under skattmästarens vård.

§12

Skattmästaren åligger att uppbära medlemmarnas avgifter, förvalta föreningens medel och verkställa utbetalningar på anordning av ordföranden och sekreteraren. Skattmästaren skall upprätta förslag till föreningens balansräkning och tillhandahålla revisorerna balansräkningen och föreningens räkenskaper i så god tid, att deras berättelse kan färdigställas till årsmötet.

§13

Två revisorer och två suppleanter för dess väljes av årsmötet. Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper och att vid årsmötet avge en berättelse över sin granskning a föregående verksamhetsårs förvaltning och räkenskaper.

§14

Beslut om förändring av dessa stadgar skall fattas av årsmötet. För beslut om stadgeändring fordras minst två tredjedelar av de närvarandes röster.

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson