Nedan listas utlysningar av forskningsmedel och -stipendier som är av allmänt intresse för verksamma inom svensk historievetenskap. Informationen uppdateras löpande genom webbredaktionens försorg. Svenska Historiska Föreningen ansvarar ej för informationens tillförlitlighet.

För att tipsa om utlysningar, kontakta föreningens webbredaktör. Föreningen förbehåller sig rätten att redigera informationen före publicering.

 

Sista ansökningsdag Utlysning/Finansieringsform Finansiär
     
2024-01-15 Projektstipendier Längmanska kulturfonden
  forskningsprojekt inom bl. a. humaniora  
     
2024-01-25 Gästföreläsaranslag Kungl. Vitterhetsakademien
  medel för att bjuda in gästföreläsare  
     
2024-01-25 Resestipendier Kungl. Vitterhetsakademien
  för disputerade forskare  
     
2024-01-25 Resestipendier Wallenbergsstiftelsens fond
  för yngre forskare  
     
2024-01-24 Helårsstipendier Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
  för humanistisk forskning i Europa  
     
2024-01-30 RJ Projekt Riksbankens jubileumsfond
  forskning inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-01-30 RJ Program Riksbankens jubileumsfond
  forskning inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-01-31 Forskningsstipendier Jan Wallanders; Tom Hedelius stiftelse; Tore Browaldhs stiftelse
  fr. a. företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia  
     
2024-01-31 Stipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för postdoktoral utbildning  
     
2024-02-01 Forskningsstipendier Helge Ax:son Johnsons stiftelse
  för bedrivande av vetenskaplig forskning  
     
2024-02-15 Anslag till nordiska ändamål Letterstedska föreningen
  t. ex. konferenser, gästbesök, tryckning, vetenskapliga studier  
     
2024-02-20 Internationell postdok Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-02-24 Resebidrag Kungl. Gustaf Adolfs Akademien 
  för doktorander  
     
2024-02-24 Tryckningsbidrag Kungl. Gustaf Adolfs Akademien 
  för doktorsavhandlingar  
     
2024-02-24 Resebidrag Kungl. Gustaf Adolfs Akademien 
  i samband med postdoktoral forskning  
     
2024-02-28 Forskningsstipender Riksarkivarie Åke Kromnows stiftelse
  med anknytning till svenska arkiv och muséer  
     
2024-02-28 Forskningsstipendier Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond
  om det svenska arkivväsendet  
     
2024-03-01 Forskningsstipendier Svensk mediehistorisk förening
  inom mediehistoria  
     
2024-03-05 Projektbidrag Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-03-05 Bidrag till forskningsmiljö Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-03-05 Projektbidrag  Vetenskapsrådet
  forskning om det civila samhället  
     
2024-03-11 Forskningsstipendier Stiftelsen Nordins fond
  främst Västernorrlands och Jämtlands län  
     
2024-03-11 Resestipendier Oscar Montelius minnesfond
  nordisk förhistoria och medeltid  
     
2024-03-11 Resebidrag Ingrid och Torsten Gihls fond
  för studier vid Svenska institutet i Rom  
     
2024-03-11 Forskningsbidrag Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning
  inom det textilhistoriska området  
     
2024-03-10 Gästforskarstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska seniora forskare  
     
2024-03-10 Sabbatsstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för svensk forskare att verka vid utländsk instutition  
     
2024-03-10 Resestipendier Wenner-Grenstiftelserna
  deltagande vid konferenser och dyl.  
     
2024-03-15 Resestipendier Clara Lachmanns Stiftelse
  rörande de skandinaviska länderna  
     
2024-03-20 Forskningsstipendier Ridderstads stiftelse
  inom presshistoria  
     
2024-03-31 Forskningsstipendier Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
  vetenskaplig forskning och undervisning (Göteborg)  
     
2024-04-01 Forskningsstipendier Karl Staaffs fond
  i ämnen av liberalt/frisinnat intresse  
     
2024-04-01 Projektanslag Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  inom humaniora  
     
2023-04-23 RJ Sabbatical Riksbankens jubileumsfond
  för att avsluta långt kommen forskning och för att skriva synteser  
     
2024-05-01 Forsknings- och resestipender Guvor och Josef Anérs stiftelse
  inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-06-01 Projektanslag Berit Wallenbergs Stiftelse
  arkeologi och konstvenskap t.o.m. 1800-talets slut  
     
2024-08-30 Forskningsstipendier Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
  för främjandet av svensk vetenskaplig forskning inom humaiora  
     
2024-09-01 Forskningsstipendier Delegationen för Militärhistorisk forskning
  för militärhistorisk forskning  
     
2024-09-17 Internationell postdok Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-09-15 Stipendier för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning Sverige-Amerika stiftelsen
  i USA och Kanada  
     
2024-09-15 Forskningsstipendier Jan Wallanders; Tom Hedelius stiftelse; Tore Browaldhs stiftelse  
  främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia  
     
2024-09-15 Forskningsstipender Åke Wibergs stiftelse
  forskning, tryckning och postdoktorala studier inom humaniora  
     
2024-09-15 Anslag till nordiska ändamål Letterstedska föreningen
  t. ex. konferenser, gästbesök, tryckning, vetenskapliga studier  
     
2024-09-15 Forskningsanslag Konung Gustav VI Adolfs fond 
  till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård  
     
2024-09-15 Forskningsanslag Magn. Bergvalls stiftelse
  inom bl. a. humaniora och samhällsvetenskap  
     
2024-09-19 Forskningsanslag Erik Philip-Sörensens stiftelse
  inom bl. a. humaniora  
     
2024-09-20 Forskningsstipendier Wahlgrenska stiftelsen 
  för medieforskare  
     
2024-09-30 Forskningsbidrag Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
  för främjande av vetenskaplig forskning  
     
2023-09-30 Forskningsstipendier Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
  vetenskaplig undervisning och forskning (Göteborg)  
     
2024-10-01 Sabbatsstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för svensk forskare att verka vid utländsk instutition  
     
2024-10-01 Gästforskarstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska seniora forskare  
     
2024-10-01 Postdoktorstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska disputerade forskare  
     
2024-10-01 Resestipendier Wenner-Grenstiftelserna
  deltagande vid konferenser och dyl.  
     
2024-10-01 Forskningsstipendier Inge Jonssons fond
  för yngre disputerade forskare (humaniora)  
     
2024-10-01 Projektbidrag Lars Hiertas Minne
  alla ämnesområden  
     
2024-10-01 Forskningsstipendier Karl Staaffs fond
  i ämnen av liberalt/frisinnat intresse  
     
2024-10-07 Resebidrag Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
  för doktorander  
     
2024-10-07 Tryckningsbidrag Kungl. Gustav Adolfs Akademien  
  för doktorsavhandlingar  
     
2024-10-07 Resebidrag Kungl. Gustav Adolfs Akademien   
  för postdoktoral forskning  
     
2024-10-?? Forskningsanslag Riksantikvarieämbetet
  inom kulturarv och kulturmiljö  
     
2024-10-15 Forskningsstipendier Rettigs forskningsstipendium
  för juniora forskare  
     
2024-11-15 Forskningsbidrag Carl-Göran Adelswärds stiftelse
  om svensk herrgårdskultur och svensk skogsanvändnings historia  
     
2024-12-08 Bernadotteprogrammet Kungl. Vitterhetsakademien
  för forskare på postdoktoral nivå  
     
Löpande ansökningstider    
  RJ Forskningsinitiering Riksbankens jubileumsfond
  stöd till vetenskapliga möten  
     
  Bidrag till vetenskaplig forskning Olle Engkvists stiftelse
  samtliga vetenskapliga områden  
     
  Bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Kungl. patriotiska sällskapet
  fr. a. spridande och popularisering av forskningsresultat  
     
  Forskarstöd Sven och Dagmar Saléns stiftelse
  mindre omfattande projekt  
     
  Forsknings- och resestipendier Arvid Lindmans 60-årsfond
  resestipendier, bidrag till bokproduktion  
     
  Bidrag för forskningsvistelse Harald och Louse Ekmans Forskningsstiftelse
  vistelse vid Sigtunastiftelsens anläggningar  
     
  Forskningsbidrag Brandförsäkringsverkets stiftelse
  avseende bebyggelsehistoria  
     
  Forskningsstipendier Estrid Ericsons Stiftelse
  inom formgivning, hantverk och industridesign  
     
  Rese- och tryckningsbidrag Delegationen för militärhistorisk forskning
  för militärhistorisk forskning  

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson