Nedan listas utlysningar av forskningsmedel och -stipendier som är av allmänt intresse för verksamma inom svensk historievetenskap. Informationen uppdateras löpande genom webbredaktionens försorg. Svenska Historiska Föreningen ansvarar ej för informationens tillförlitlighet.

För att tipsa om utlysningar, kontakta föreningens webbredaktör. Föreningen förbehåller sig rätten att redigera informationen före publicering.

 

Sista ansökningsdag Utlysning/Finansieringsform Finansiär
     
2023-01-15 Projektstipendier Längmanska kulturfonden
  forskningsprojekt inom bl. a. humaniora  
     
2023-01-25 Gästföreläsaranslag Kungl. Vitterhetsakademien
  medel för att bjuda in gästföreläsare  
     
2023-01-25 Resestipendier Kungl. Vitterhetsakademien
  för disputerade forskare  
     
2023-01-25 Resestipendier Wallenbergsstiftelsens fond
  för yngre forskare  
     
2023-01-27 Helårsstipendier Sven och Dagmar Saléns stiftelse 
  för humanistisk forskning i Europa  
     
2023-01-31 RJ Projekt Riksbankens jubileumsfond
  forskning inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-01-31 RJ Program Riksbankens jubileumsfond
  forskning inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-01-31 Forskningsstipendier Jan Wallanders; Tom Hedelius stiftelse; Tore Browaldhs stiftelse
  fr. a. företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia  
     
2023-01-31 Stipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för postdoktoral utbildning  
     
2023-02-01 Forskningsstipendier Helge Ax:son Johnsons stiftelse
  för bedrivande av vetenskaplig forskning  
     
2023-02-08 Forskningsstipendier Sven och Dagmar Saléns Stiftelse
  för vetenskaplig forskning och undervisning  
     
2023-02-15 Anslag till nordiska ändamål Letterstedska föreningen
  t. ex. konferenser, gästbesök, tryckning, vetenskapliga studier  
     
2023-02-21 Internationell postdok Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-02-28 Resebidrag Kungl. Gustav Adolfs Akademien
  för doktorander  
     
2023-02-28 Tryckningsbidrag  Kungl. Gustav Adolfs Akademien
  för avhandlingar  
     
2023-02-28 Resebidrag Kungl. Gustav Adolfs Akademien
  i samband med postdoktoral forskning  
     
2023-02-28 Forskningsstipender Riksarkivaire Åke Kromnows stiftelse
  med anknytning till svenska arkiv och muséer  
     
2023-02-28 Forskningsstipendier Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond
  om det svenska arkivväsendet  
     
2023-03-01 Forskningsstipendier Svensk mediehistorisk förening
  inom mediehistoria  
     
2023-03-07 Projektbidrag Vetenskapsrådet
  humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-03-07 Bidrag till forskningsmiljö Vetenskapsrådet
  inom området segregation  
     
2023-03-07 Bidrag till forskningsmiljö Vetenskapsrådet
  om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser  
     
2023-03-07 Bidrag till forskningsmiljö Vetenskapsrådet
  om brottslighet  
     
2023-03-10 Forskningsstipendier Stiftelsen Nordins fond
  främst Västernorrlands och Jämtlands län  
     
2023-03-10 Resestipendier Oscar Montelius minnesfond
  nordisk förhistoria och medeltid  
     
2023-03-10 Resebidrag Ingrid och Torsten Gihls fond
  för studier vid Svenska institutet i Rom  
     
2023-03-10 Forskningsbidrag Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning
  inom det textilhistoriska området  
     
2023-03-10 Gästforskarstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska seniora forskare  
     
2023-03-10 Sabbatsstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för svensk forskare att verka vid utländsk instutition  
     
2023-03-10 Resestipendier Wenner-Grenstiftelserna
  deltagande vid konferenser och dyl.  
     
2023-03-15 Resestipendier Clara Lachmanns Stiftelse
  rörande de skandinaviska länderna  
     
2023-03-20 Forskningsstipendier Ridderstads stiftelse
  inom presshistoria  
     
2023-03-31 Forskningsstipendier Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
  vetenskaplig forskning och undervisning (Göteborg)  
     
2023-04-01 Forskningsstipendier Karl Staaffs fond
  i ämnen av liberalt/frisinnat intresse  
     
2023-04-01 Projektanslag Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond
  inom humaniora  
     
2023-04-19 Forskningsstipendier Sven och Dagmar Saléns stiftelse
  för vetenskaplig forskning och undervisning  
     
2023-04-23 RJ Sabbatical Riksbankens jubileumsfond
     
2023-05-01 Forsknings- och resestipender Guvor och Josef Anérs stiftelse
  inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-05-23 Projektbidrag Vetenskapsrådet
  om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism  
     
2023-05-23 Projektbidrag Vetenskapsrådet
  om rasism och diskriminering  
     
2023-05-23 Projektbidrag Vetenskapsrådet
  om migration och integration   
     
2023-06-01 Projektanslag Berit Wallenbergs Stiftelse
  arkeologi och konstvenskap t.o.m. 1800-talets slut  
     
2023-06-15 Forskningsstipendier Gunvor och Josef Anérs stiftelse
  inom humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-08-30 Forskningsstipendier Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
  för främjandet av svensk vetenskaplig forskning inom humaiora  
     
september Forskningsstipender Wahlgrenska stiftelsen
  för medieforskare  
     
september Forskningsanslag Riksantikvarieämbetet
  inom kulturmiljöområdet  
     
september Stipender för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning Sverige-Amerika stiftelsen
  i USA och Kanada  
     
september Forskningsstipendier Jan Wallanders; Tom Hedelius stiftelse; Tore Browaldhs stiftelse 
  främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia  
     
2023-09-12 Internationell postdok Vetenskapsrådet
     
2023-09-15 Forskningsstipender Åke Wibergs stiftelse
  forskning, tryckning och postdoktorala studier inom humaniora  
     
2023-09-15 Anslag till nordiska ändamål Letterstedska föreningen
  t. ex. konferenser, gästbesök, tryckning, vetenskapliga studier  
     
2023-09-15 Forskningsanslag Konung Gustav VI Adolfs fond 
  till svensk humanistisk forskning och kulturminnesvård  
     
2023-09-15 Forskningsanslag Magn. Bergvalls stiftelse
  inom bl. a. humaniora och samhällsvetenskap  
     
2023-09-19 Forskningsanslag Erik Philip-Sörensens stiftelse
  inom bl. a. humaniora  
     
2023-09-30 Forskningsbidrag Alexandra och Bertil Gyllings Stiftelse
  för främjande av vetenskaplig forskning  
     
2023-09-30 Forskningsstipendier Mary von Sydows, född Wijk, donationsfond
  vetenskaplig undervisning och forskning (Göteborg)  
     
2023-10-01 Sabbatsstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för svensk forskare att verka vid utländsk instutition  
     
2023-10-01 Gästforskarstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska seniora forskare  
     
2023-10-01 Postdoktorstipendier Wenner-Grenstiftelserna
  för utländska disputerade forskare  
     
2023-10-01 Resestipendier Wenner-Grenstiftelserna
  deltagande vid konferenser och dyl.  
     
2023-10-01 Forskningsstipendier Inge Jonssons fond
  för yngre disputerade forskare (humaniora)  
     
2023-10-01 Projektbidrag Lars Hiertas Minne
  alla ämnesområden  
     
2023-10-01 Forskningsstipendier Karl Staaffs fond
  i ämnen av liberalt/frisinnat intresse  
     
2023-11-15 Forskningsbidrag Carl-Göran Adelswärds stiftelse
  om svensk herrgårdskultur och svensk skogsanvändnings historia  
     
december Bernadotteprogrammet Kungl. Vitterhetsakademien
     
     
     
Löpande ansökningstider RJ Forskningsinitiering Riksbankens jubileumsfond
  stöd till vetenskapliga möten  
     
  Bidrag till vetenskaplig forskning Olle Engkvists stiftelse
  samtliga vetenskapliga områden  
     
  Bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning Kungl. patriotiska sällskapet
  fr. a. spridande och popularisering av forskningsresultat  
     
  Forsknings- och resestipendier Arvid Lindmans 60-årsfond
  resestipendier, bidrag till bokproduktion  
     
  Bidrag för forskningsvistelse Harald och Louse Ekmans Forskningsstiftelse
  vistelse vid Sigtunastiftelsens anläggningar  
     
  Forskningsbidrag Brandförsäkringsverkets stiftelse
  avseende bebyggelsehistoria  
     
  Forskningsstipendier Estrid Ericsons Stiftelse
  inom formgivning, hantverk och industridesign  
     

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Anna Friberg

 

Kansli: Nils Fabiansson