I september 2021 lanserar Svenska Historiska Föreningen sin ny hemsida. Därmed har föreningen, för första gången, en egen hemvist på internet och kan tillhandahålla flera nya resurser och funktioner för att stärka historievetenskapens röst i samtiden, skriver Svenska Historiska Föreningens ordförande Stefan Amirell.

I drygt 140 år har Svenska Historiska Föreningen verkat för att utbreda intresset för historia i Sverige, framför allt genom att ge ut Historisk tidskrift, som med fyra nummer om året är Sveriges ledande historievetenskapliga tidskrift.

Så ska det förbli, men under senare år har föreningen arbetat för att hitta fler sätt att uppmuntra intresset för historia. Sedan flera år tillbaka deltar föreningen deltar till exempel i De svenska historiedagarna, och 1999 startade man mycket uppskattade Svenska historikermötena, som vart tredje år samlar flertalet verksamma historiker i Sverige. Föreningens e-postlista är sedan snart tio år tillbaka en viktig källa till information om historisk forskning och högre utbildning.

När föreningen nu lanserar sin nya hemsida tar vi ett nytt och betydande steg. Hemsidan innehåller bland annat mer information om olika delar av föreningens verksamhet, ett kalendarium, nyheter om historisk forskning samt en blogg. Hemsidan kommer att byggas ut och förbättras efterhand, och avsikten är att fler resurser ska läggas till som en service till föreningens medlemmar och andra som är intresserade av historievetenskap.

Bloggen är en viktig del av de nya hemsidan. Dess syfte är att stärka historieforskningens röst i samhället och ge mer utrymme för vetenskapligt grundade historiska perspektiv i offentligheten. Den ska också bidra till att synliggöra den historievetenskapliga forskningen och inomvetenskapliga debatter genom att knyta an till delar av innehållet i Historisk tidskrift.

Behövs det verkligen en sådan blogg? Historia får ju redan på olika sätt ganska stort utrymme i media och andra delar av det offentliga samtalet, inklusive på sociala medier. Enskilda historiker eller grupper av historiker har dessutom sedan flera år drivit framgångsrika och uppskattade bloggar, exempelvis Kenneth Nyberg, David Heidenblad Larsson och Jakob Molinder, Christoffer Pihl, Elisabeth Lindberg och Johan Ericsson. Flera lärosäten har också bloggar där såväl lärare och forskare som studenter i historiska discipliner skriver.

Jag tror ändå att Svenska Historiska Föreningens blogg fyller en viktig funktion och kan bidra till att ge plats åt fler historievetenskapliga perspektiv på samtiden. Bloggen ska vara en arena där de vetenskapliga perspektiven kan komma fram utan hänsyn till de traditionella medieredaktionernas prioriteringar och intressen. Därigenom tror jag att den kan bidra till att främja både den historiska forskningen och intresset för historia i samhället, allt i enlighet med föreningens ändamål sedan starten 1880.

Stefan Amirell

Professor i historia vid Linnéuniversitetet och ordförande för Svenska Historiska Föreningen.

---

De åsikter och ståndpunkter som uttrycks i blogginlägget är författarens egna och inlägget ska inte uppfattas som ett ställningstagande från Svenska Historiska Föreningen.

Historikerbloggar

Svenska Historiska Föreningen
Universitetsvägen 10 A:918
106 91 Stockholm

 

Webbredaktör: Martin Johansson

 

Kansli: Nils Fabiansson